Ote työhön -hanke

Ote työhön -hankkeessa

  • luodaan uusi toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä
  • parannetaan hankkeeseen osallistuvien työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia
  • lisätään ammattijärjestöjen aktiivista osallistumista maahanmuuttajien työllistymiseen ja koulutukseen
  • parannetaan työpaikkojen valmiuksia työllistää maahanmuuttajia ja tukea yhdenvertaista osallistumista työyhteisöihin
  • edistetään osallistujien suomen kielen kehittymistä
  • tarjotaan osallistujille työelämäohjaajasta ja ryhmästä muodostuva tukiverkosto.

Hanke on suunnattu

maahanmuuttajille, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä, tai joilla on jäänyt kotoutumiskoulutus kesken. Tavoite on, että hankkeeseen osallistujien työllistymisvalmiudet paranevat hankkeen aikana.

Hankkeessa koulutetaan myös vertaisohjaajia hankkeen työelämäohjaajiksi. He työskentelevät hankkeessa mukana olevilla työpaikoilla.

Hankkeessa luodaan uusi tapa, jolla ammattiliitot ja niiden yhdistykset kehittävät työllistymistä tukevaa toimintaa. JHL on mukana luomassa uutta toimintamallia, ja jatkossa myös muut ammattiliitot voivat osallistua toimintamallin kehittäjinä ja levittäjinä.

Hanke auttaa myös työnantajia ja työyhteisöjä parantamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja suomen kielen oppimisen tukemista työpaikoilla. Näin myös parannetaan myös työnantajien valmiuksia maahanmuuttajien palkkaamiseen.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL.
Osatoteuttajia ovat: Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto.
Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
Hankkeessa ovat mukana myös: Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella.

Työnantajakumppaneina mukana ovat mm. HUS-tukipalvelut, Palmia Oy, Helsingin kaupungin Palvelukeskus, Hopeatien hoivakoti.

Työelämäohjaajat oppimassa vertaisohjauksesta ja työelämään ohjaamisesta.

Seuranta- ja arviointitutkimus

Tampereen yliopiston tutkijat ovat mukana hankkeen eri vaiheissa keräämässä tietoa käyttäen menetelminä haastatteluja, kyselyjä ja havainnointia. Tätä tietoa hyödynnetään hankkeen kehittämisessä ja tuetaan siten uuden toimintamallin rakentamista. Uusimmassa raportissa kuvataan hankkeessa lukuvuotena 2018—2019, eli syyslukukaudella 2018 ja kevätlukukaudella 2019 tehdyt keskeisimmät hankkeen toimenpiteet, eli työelämäohjaajien koulutukset, vertaisryhmien organisointi ja työnantajayhteistyö, arvioidaan näitä toimenpiteitä suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja esitetään ehdotuksia hankkeen toimintojen kehittämiseksi.

Lue Tampereen yliopiston tutkijoiden seuranta- ja arviointiraportti hankkeen toiminnoista kesäkuulta 2019