Ohjauksen avulla kiinni työelämään

Osaava työelämäohjaaja, joka perehdyttää maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä työn käytäntöihin ja työpaikkakulttuuriin, sekä ohjaa heitä myös muissa kotoutumiseen liittyvissä arjen asioissa, voi olla työnantajalle arvokas resurssi. Työntekijän kotoutumiseen panostaminen heti työsuhteen alussa hyödyttää ja sitouttaa molempia osapuolia.

Kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja moninaisuuden ymmärrystä työpaikalla voidaan lisätä kouluttamalla työntekijöiden joukosta työelämäohjaajia nk. kulttuuritulkeiksi, joilla on kulttuurista kompetenssia ja kielitietoinen lähestymistapa ohjaukseen. Työelämäohjaajan tuella työyhteisöön perehdyttäminen on sujuvampaa. Vertaisuus tuo ohjaukseen paitsi kokemustietoa, myös luottamusta.

Tuella tavoitteista totta -opas Ote työhön -hankkeessa kehitetyn työelämäohjausmallin toteuttamisen tueksi ilmestyy vuodenvaihteessa.

Vertaisryhmiä ja monikulttuurisuusosaamista

Ote työhön -mallin keinoin parannetaan pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien työelämävalmiuksia ja autetaan myös työhön tutustumisessa työpaikoilla. Työnantajat saavat uutta osaamista kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja suomen kielen oppimisen tukemisesta työpaikoilla.

Vertaisohjauksella ote työhön

Vertaisryhmissä osallistuvat saavat tietoa työelämästä ja opiskelumahdollisuuksista, ja voivat tutustua erilaisiin töihin työpajoissa ja työpaikoilla. Alakohtaisissa ammatillisissa ryhmissä keskitytään kunkin alan erityispiirteisiin ja ammattisanastoon. Ryhmissä puhutaan suomea ja harjoitellaan työelämän suomen kieltä. Ryhmiä vetävät koulutetut työelämäohjaajat. 

Lisäksi työpaikoilla on hyötyä laajemmasta monikulttuurisuusosaamisen koulutuksesta työelämän vastaanottavuuden vahvistamiseksi. Koulutus räätälöidään kunkin työnantajaorganisaation tarpeiden mukaan. Vinkkejä suunnitteluun ja toteutukseen Ote työhön -hankkeessa pilotoiduista monikulttuurisuuskoulutuksista.

Tällä videolla pääset kurkistamaan Ote työhön -vertaisryhmiin ja kuulet osallistujien ja työelämäohjaajien kokemuksista.

Työelämäohjaajakoulutuksesta ohjausosaamista

Ote työhön -hankkeessa pilotoitua työelämäohjaajakoulutuksen mallia suositellaan osaksi ammattijärjestöjen ja aikuiskoulutuskeskusten koulutustarjontaa, tai vaikkapa työpaikan henkilöstökoulutuksena. Työelämäohjaajat voivat toimia työpaikoilla ns. tutoreina tai kulttuuritulkkeina, tai he voivat vetää alakohtaisia ammattivertaisryhmiä esimerkiksi työkokeilun rinnalla. Tällaisten tietopohjaisten vertaisryhmätapaamisten mallia on niin ikään pilotoitu Ote työhön -hankkeessa.

Työelämäohjaajakoulutus tarjoaa työkaluja vertaisohjaamiseen ja vinkkejä siihen, miten tukea suomen kielen oppimista ja työn hakemista monikulttuurisessa ryhmässä. Tärkeä osa koulutusta on faktatieto työelämän pelisäännöistä ja työllistymisen eri poluista. Vapaaehtoiset työelämäohjaajat ovat mukana, koska haluavat oman kokemuksensa kautta auttaa toisia maahanmuuttajia.

Tällä videolla vastavalmistuneet työelämäohjaajat kertovat, miksi tulivat koulutukseen ja mitä he ovat oppineet. 

Rahoittajat


Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL.
Osatoteuttajia ovat: Helsingin aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Silta-Valmennus.
Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
Sidosryhmäkumppaneina mukana myös: Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella.


Tuella tavoitteista totta -opas Ote työhön -hankkeessa kehitetyn työelämäohjausmallin toteuttamisen tueksi on ilmestynyt. Tilaa omasi: otetyohon@tsl.fi tai lataa se täältä

Tutustu myös EME-hankkeeseen, joka levittää Ote työhön -hankkeen vertaisohjausmallia kansainvälisille kumppaneille.